Nakládání s odpady

Systém D2D

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí SOMPO, získá obec Bratřice pro své občany nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Kompletní informace o projektu najdete na webu DSO Sompo .

Kalendář svozu najdete na stránkách  https://sompo-calendar.vercel.app/

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.